සෞඛය

කූඩැල්ලා කෑවොත් විස වෙයි

කූඩැල්ලා කෑවොත් විස වෙයි

දිගු කාලීන ඖෂධ ලබාගන්නා වැඩිහිටියන්ට අතුරු ආබාධ වැඩිය

දිගු කාලීන ඖෂධ ලබාගන්නා වැඩිහිටියන්ට අතුරු ආබාධ වැඩිය

වර්ණ - පුද්ගලයන් - අකුරු නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට නොහැකිද?

වර්ණ - පුද්ගලයන් - අකුරු නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට නොහැකිද?

කඩිනම් ප්‍රතිකාර වෙත යොමුවිය යුතු Brain Attack

කඩිනම් ප්‍රතිකාර වෙත යොමුවිය යුතු Brain Attack

රෝහලක බාහිර ප්‍රතිකාර අංශයෙන් :ධඡෘ- ප්‍රතිකාර ගන්නා ඔබ මේ පිළිබඳව දැනුවත් වන්න

රෝහලක බාහිර ප්‍රතිකාර අංශයෙන් :ධඡෘ- ප්‍රතිකාර ගන්නා ඔබ මේ පිළිබඳව දැනුවත් වන්න

පිළිස්සුනා ද? පුළුස්සා ගත්තා ද?

පිළිස්සුනා ද? පුළුස්සා ගත්තා ද?

පොලිකාබනේට් අඩංගු කාච උසස් මට්ටමක තිබෙනවා

පොලිකාබනේට් අඩංගු කාච උසස් මට්ටමක තිබෙනවා

දරුවන් නොලැබීමට පුරුෂයන්ගේ ශුක්‍ර හීනතාවය බලපානවා

දරුවන් නොලැබීමට පුරුෂයන්ගේ ශුක්‍ර හීනතාවය බලපානවා

මාස තුනක් තිස්සේ කොන්ද කකියනවා

මාස තුනක් තිස්සේ කොන්ද කකියනවා

ඔබ නිතර පරිගණකය භාවිතා කරන අයෙක්ද?

ඔබ නිතර පරිගණකය භාවිතා කරන අයෙක්ද?

අක්මාව ලෙඩ වෙලාදරෑ මේ පරීක්ෂණ මඟින් සොයා ගත හැකියි

අක්මාව ලෙඩ වෙලාදරෑ මේ පරීක්ෂණ මඟින් සොයා ගත හැකියි

බඩ අජීර්ණයට ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර

බඩ අජීර්ණයට ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර

සිවිකාච භාවිතා කළ යුත්තේ වෛද්‍ය උපදෙස් මතයි

සිවිකාච භාවිතා කළ යුත්තේ වෛද්‍ය උපදෙස් මතයි

ඇයි මේ තරම් තරහ යන්නේ

ඇයි මේ තරම් තරහ යන්නේ

එන්නත්/ඖෂධ අසාත්මික වෙනවාද?

එන්නත්/ඖෂධ අසාත්මික වෙනවාද?

මැදිවියේ පුද්ගලයන්ට නිතර ඇතිවන කැරැකැවිල්ල

මැදිවියේ පුද්ගලයන්ට නිතර ඇතිවන කැරැකැවිල්ල

ඉස්සන් දැල්ලන් ඇලජික්ද?

ඉස්සන් දැල්ලන් ඇලජික්ද?

දීර්ඝ කාලීනව ව්‍යායාම් කළොත් දියවැඩියාව සාර්ථකව පාලනය වේවි

දීර්ඝ කාලීනව ව්‍යායාම් කළොත් දියවැඩියාව සාර්ථකව පාලනය වේවි

අනවශ්‍ය කෙට්ටුව කරදරයක් බව අමතක කරන්න එපා

අනවශ්‍ය කෙට්ටුව කරදරයක් බව අමතක කරන්න එපා

බරපතළ රෝග රැසක

බරපතළ රෝග රැසක

වැස්සෙන් පස්සේ ඩෙංගු හිස එසවිය හැකියි

වැස්සෙන් පස්සේ ඩෙංගු හිස එසවිය හැකියි

කොලෙස්ටරෝල් පාලනයට ඖෂධ ලබාගත යුත්තේ කෙලෙසද?

කොලෙස්ටරෝල් පාලනයට ඖෂධ ලබාගත යුත්තේ කෙලෙසද?

ඔසප් කාලයේ Pool එකේ නානවා නම් Tampon භාවිතාකරන්න

ඔසප් කාලයේ Pool එකේ නානවා නම් Tampon භාවිතාකරන්න

මල බද්ධය වළක්වාගන්නේ කොහොමද?

මල බද්ධය වළක්වාගන්නේ කොහොමද?

මෙන්න භෞතච්කිත්සක ප්‍රතිකාර

මෙන්න භෞතච්කිත්සක ප්‍රතිකාර

More News »

add_one