සෞඛය

ජලයේ ෆ්ලෝරයිඩ් වැඩි ප්‍රදේශවල සිටින අය ෆ්ලෝරයිඩ් අඩංගු දන්තාලේපවලින් දත් මැදීම සුදුසුද?

ජලයේ ෆ්ලෝරයිඩ් වැඩි ප්‍රදේශවල සිටින අය ෆ්ලෝරයිඩ් අඩංගු දන්තාලේපවලින් දත් මැදීම සුදුසුද?

දියවැඩියාව ඔබේ දෑස් අන්ධ කරයි

දියවැඩියාව ඔබේ දෑස් අන්ධ කරයි

රෝග ගණනාවකටම හේතුවන බඩ පුරවා දැමීම

රෝග ගණනාවකටම හේතුවන බඩ පුරවා දැමීම

ඇදුම, ක්ෂය රෝගය, පිළිකාව, සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව මේ සියල්ලෙහිම රෝග ලක්ෂණ වන්නේ කැස්සයි

ඇදුම, ක්ෂය රෝගය, පිළිකාව, සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව මේ සියල්ලෙහිම රෝග ලක්ෂණ වන්නේ කැස්සයි

වඩා හොඳ බටර්ද මාගරින්ද ?

වඩා හොඳ බටර්ද මාගරින්ද ?

ඇදුමට අගුණ කෑම

ඇදුමට අගුණ කෑම

සමේරෝග අවදානම වැඩිවෙලා

සමේරෝග අවදානම වැඩිවෙලා

ඔබටත් කොන්දේ කැක්කුම වැළඬෙනවාද ?

ඔබටත් කොන්දේ කැක්කුම වැළඬෙනවාද ?

මත්පැන් පානය හෘදය වස්තුවට බලපාන්නේ කොහොමද?

මත්පැන් පානය හෘදය වස්තුවට බලපාන්නේ කොහොමද?

නින්දට බාධා කරන ආහාර

නින්දට බාධා කරන ආහාර

කොන්දේ කැක්කුම විවිධ රෝගවල සංඥවක්

කොන්දේ කැක්කුම විවිධ රෝගවල සංඥවක්

More News »

add_one